UYGULAMA KULLANIM SÖZLEŞMESİ 


1.Taraflar

1.1 Etikimza (“Uygulama”), Çifte Havuzlar Mh. Eski Londra Asfaltı Cd. Kuluçka Mrk. A1 Blok No.151 / 1C / 1B20  Esenler - İstanbul adresinde yerleşik Etik Teknoloji A.Ş. (“ETİK”) tarafından sunulmaktadır.

1.2 İşbu Uygulama Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan müşteri (“MÜŞTERİ”), işbu Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

1.3 Sözleşme kapsamında ETİK ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

2. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu; MÜŞTERİ’nin, ETİK tarafından sunulmakta olan ve farklı modül seçenekleri ile karşılıklı imza veya tek taraflı imza gerektiren dokümanların tek bir platform üzerinden paylaşılmasını, görüntülenmesini, elektronik imza, mobil imza veya dijital imza ile imzalanmasını ve tercihen hedef sistemlere aktarılmasını sağlayan Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

 

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1 MÜŞTERİ, Uygulama üzerinde herhangibi bir üyelik başvurusu yapmadan imzalamak istediği belgeleri yükleyerekelektronik imza, mobil imza veya dijital imza ile imzalayarak ETİK tarafından belirlenen ücretleri ödeyecektir.

3.2 MÜŞTERİ, Uygulama’nın kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, şifre gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, Uygulama’nın yetkili kişiler tarafından kullanılmasından sorumlu olduğunu, bu bilgilerin kullanımı ile Uygulama içerisinde yer alan her tür veriye erişim sağlanabileceğini bildiğini, bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle MÜŞTERİ ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan ETİK’in sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.3 MÜŞTERİ, Uygulama’dan faydalanmak için varsa üyelik formu dahil ETİK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından ETİK sorumlu değildir. 

3.4 ETİK, önceden haber vermeksizin Uygulama’da değişiklikler yapma, Uygulama’nın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma hakkına sahiptir. 

3.5 ETİK yalnızca Uygulama’ya ilişkin platformu sağlamakta olup Uygulama’da oluşturulan ve/veya paylaşılan belge ve bilgilere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. MÜŞTERİ, kendi tarafından Uygulama’da oluşturulan kayıtlar, bunların bilgi ve içeriklerinin doğru ve hukuka uygun olduğunu, kayıt ve içeriklerinin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Uygulama’da oluşturulan içeriklerin ve bunlarla ilgili diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran MÜŞTERİ’ye aittir. Uygulama’nın işbu Sözleşme ve ilgili mevzuata uygun olmayan şekilde kullanımı nedeniyle MÜŞTERİ’nin Uygulama’dan faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecektir.

3.6 MÜŞTERİ ve Uygulama’ya MÜŞTERİ adına erişmeye yetkili MÜŞTERİ görevlilerinin bilgilerine ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Aydınlatma Metni kapsamında düzenlenmekte olup ETİK Uygulama’ya MÜŞTERİ adına erişmeye yetkili MÜŞTERİ görevlilerinin bilgilerini işbu Sözleşme ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsam dışında kullanamaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. MÜŞTERİ yetkilisi, işbu Sözleşme’yi kabulü ile birlikte Aydınlatma Metni’nde tanımlı kişisel verilerinin yine Aydınlatma Metni’nde belirtilen kapsamda kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. 

3.7 MÜŞTERİ, Uygulama’dan faydalanmasına ilişkin olarak gerçekleştireceği tüm işlemlerde, işbu Sözleşme ve ekleri ile ETİK tarafından belirlenecek sair koşullara, kanuna, ahlaka ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. Uygulama’nın kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk MÜŞTERİ’ye aittir. ETİK, MÜŞTERİ’nin Uygulama üzerinde ve/veya Uygulama ile gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde MÜŞTERİ ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile MÜŞTERİ’nin eylemlerinden kaynaklanan zararlar MÜŞTERİ’ye rücu edilecektir.

3.8 MÜŞTERİ, üye olmasını takiben ücretsiz deneme paketinden faydalanması halinde Uygulama’dan paketin içeriği kadar faydalanabileceğini ve ücrete tabi paketlerin haiz olduğu tüm özellik ve işlevleri içermeyebileceğini kabul ve beyan eder.

 

4. Fikri Mülkiyet Hakları 

4.1 Uygulama içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, ETİK’e ait sistemler ve Uygulama’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları ETİK’e aittir. ETİK, MÜŞTERİ’ye Uygulama üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit ruhsat) vermeyi kabul etmekte olup, MÜŞTERİ’ye tanınan bu sınırlı kullanım hakkı ETİK’e karşı, ETİK’in başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz. 

4.2 MÜŞTERİ, Uygulama’yı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup bu hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş MÜŞTERİ vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda ETİK tarafından Uygulama kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca MÜŞTERİ’nin Uygulama veya ETİK sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Uygulama, ETİK ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Uygulama ile Uygulama’ya ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya Uygulama’ya orantısız yük bindirmesi; Uygulama’nın kaynak kodlarına veya ETİK’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Uygulama’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, ETİK sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. MÜŞTERİ, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde ETİK, Uygulama ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder. 

 

5. Mali Hükümler

5.1 MÜŞTERİ ihtiyacına göre aylık veya yıllık olarak sunulan paketlerden birini seçmesi sonrası ilgili pakete ilişkin ETİK tarafından belirlenen ücretleri kredi kartı ya da havale yolu ile ödeyecektir. MÜŞTERİ, ödeme yapılan kart veya hesap bilgilerini korumakla yükümlü olup söz konusu ödemelerin yapılması sonrasında ödemelerin bilgisi dışında veya yetkisiz olarak yapıldığını ileri süremez.

5.2 ETİK tarafından ilgili özelliğin aktive edilmesi ve MÜŞTERİ’nin Uygulama ayarlarını bu yönde düzenlemesi halinde, otomatik paket yenileme seçeneğinden faydalanılabilecektir. Sonrasında MÜŞTERİ, Uygulama admin paneli üzerinden otomatik paket yenileme seçeneğini kapatmadığı sürece, ilgili paket tutarları her bir aylık veya yıllık yenileme döneminin başında MÜŞTERİ tarafından ilk paket alımında kullanılan kredi kartından tahsil edilmeye devam edilecektir. Ödemelerin havale yolu ile yapılması halinde, her bir aylık veya yıllık yenileme döneminin başında ETİK tarafından bildirilen banka hesabına MÜŞTERİ tarafından ödeme yapıldığı sürece paket yenilemesi gerçekleştirilecektir.

5.3 MÜŞTERİ tarafından havale ödemesinin zamanında yapılmaması veya kredi kartında yeterli limitin bulunmaması nedeniyle tahsilatın gerçekleştirilememesi durumunda MÜŞTERİ, 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak üzere, yalnızca Uygulama içerisinde yer alan dokümanlarına erişebilecek olup paket yenilemesi yapmadığı müddetçe elektronik imza, mobil imza veya dijital imza işlemleri dahil hiçbir işlemi yerine getiremeyecek ve fonksiyondan faydalanamayacaktır.

5.4 Üye olmayan kullanıcıların Uygulama kapsamında MÜŞTERİ’nin talebi doğrultusunda gerçekleştireceği elektronik imza, mobil imza, dijital imza, SMS ile onaylama ve paraflama ( onaylama ) işlemlerine ilişkin ücretler, MÜŞTERİ’den tahsil edilecektir. Şöyle ki, her imzalama ve paraflama ( onaylama ) için MÜŞTERİ’den 1 (bir) adet imza; işlemin muhatabı üye olmayan kullanıcıdan ise her imzalama ve paraflama ( onaylama ) işlemi 1 (bir) adet imza düşülecek olup tüm imzalar MÜŞTERİ’nin hesabından mahsup edilecektir. 

5.5 MÜŞTERİ, paketin satın alımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde paketinden herhangi bir kullanım yapmamış olması kaydıyla, pakette değişiklik veya iptal hakkını kullanabileceğini kabul eder. Satın alınan paketlerde iptal ve değişiklik kurallarına ilişkin düzenlemelerde değişiklik olması halinde, ETİK tarafından Uygulama veya ilgili internet siteleri üzerinden duyurulacaktır.

5.6 ETİK, ücretlerde dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahip olup, güncel fiyatlar Müşteri’nin bir sonraki alımında geçerli olacaktır.

 

6. Sorumlulukların Sınırlandırılması

6.1 ETİK, Uygulama’yı “OLDUĞU GİBİ” sağlamakta olup, Uygulama’nın hatasız, kesintisiz, kusursuz, mükemmel olduğu veya MÜŞTERİ’nin kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır.

6.2 ETİK, (i) MÜŞTERİ’nin Uygulama’yı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, dosyalardaki bozulmalardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Uygulama üzerinde MÜŞTERİ veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.3 ETİK, UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFİYE VE İTİBAR KAYBI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. UYGULAMA KAPSAMINDAKİ ÖZELLİKLER VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ETİK’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR. MÜŞTERİ UYGULAMA KAPSAMINDA OLUŞTURULAN KAYITLARIN, BUNLARIN İÇERİKLERİNİN VE SÜREÇLERİN İLGİLİ MEVZUATA UYGUN OLMASINDAN, MÜŞTERİ’NİN İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMESİNDEN, ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİ VE KURUMLARIN OLUŞTURULAN KAYITLAR VE UYGULAMA’NIN KULLANIMI İLE İLİŞKİLİ HER TÜRLÜ İDDİA VE TALEPLERİNDEN MÜNHASIRAN SORUMLU OLUP BU KAPSAMDA ETİK’E HERHANGİ BİR İDDİA VEYA TALEP YÖNELTEMEYECEKTİR. ETİK, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELLİ BİR AMACA VEYA KULLANIMA UYGUNLUK VEYA İHLALİN SÖZ KONUSU OLMAMASINA İLİŞKİN OLARAK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. ETİK’İN İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA MÜŞTERİ NEZDİNDE DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN SORUMLULUĞU HER HALÜKARDA UYGULAMA’YA İLİŞKİN OLARAK İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA MÜŞTERİ TARAFINDAN ÖDENMİŞ SON 1 (BİR) AYLIK TOPLAM BEDELLE SINIRLI OLACAKTIR. 

6.4 MÜŞTERİ, Uygulama’da oluşturulan kayıtlar ve bunların içeriklerinden ve Uygulama’nın kullanımından münhasıran sorumludur. MÜŞTERİ, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) ETİK’i beri kıldığını kabul eder.

6.5 MÜŞTERİ, Uygulama üzerinden ETİK’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ETİK’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.6 MÜŞTERİ, Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda ETİK’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, ETİK’in Uygulama’nın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

7. Sözleşme’nin Sona Ermesi ve Feshi

7.1 İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından onaylanması ile yürürlüğe girecek olup seçeceği pakete göre aşağıda yer alan opsiyonlardan biri uygulanacaktır:

7.1.1 Yıllık paket alımı yapılmış olması halinde, Sözleşme 1 (bir) yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. Paket süresinin sona ermesinden önce MÜŞTERİ, ayarlarını bu yönde düzenlemesi ve ilgili özelliğin ETİK tarafından aktive edilmiş olması kaydıyla, Uygulama admin paneli üzerinden otomatik paket yenileme seçeneğini kapatmadığı takdirde ve üyeliği devam ettiği müddetçe Sözleşme birer yıllık sürelerle kendiliğinden yenilenecektir.

7.1.2 Aylık paket alımı yapılmış olması halinde MÜŞTERİ, ayarlarını bu yönde düzenlemesi ve ilgili özelliğin ETİK tarafından aktive edilmiş olması kaydıyla, Uygulama admin paneli üzerinden otomatik paket yenileme seçeneğini kapatmadığı takdirde ve üyeliği devam ettiği müddetçe Sözleşme yürürlükte kalacaktır.

7.1.3 Ücretsiz deneme paketi alımı yapılmış olması halinde, MÜŞTERİ’nin üyeliği devam ettiği müddetçe Sözleşme yürürlükte kalacaktır.

7.2 MÜŞTERİ, satın aldığı paketleri Sözleşme süresi içerisinde kullanmakla yükümlü olup, Sözleşme’nin işbu Madde 7.1’de belirtilen şekilde sonlanması durumunda herhangi bir bedel iadesi talebinde bulunamaz.

7.3 MÜŞTERİ, satın aldığı paket süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi halinde veya ücretsiz deneme paketi süresinin sona ermesi itibariyle yeni paket satın almaması durumunda, 30 (otuz) gün boyunca geçerli olmak üzere, Uygulama’nın yalnızca arşiv indirme fonksiyonundan faydalanabilecektir. Anılan sürenin sona ermesi ile bu fonksiyon da kullanıma kapatılacak olup Uygulama’da yer alan tüm içerik silinecek ve MÜŞTERİ tarafından yalnızca paket yenileme talimatı verilebilecektir. Ücretsiz deneme paketinin veya satın alınan son paket süresinin dolmasını takiben 1 (bir) sene boyunca MÜŞTERİ hesabında hareket olmaması halinde üyelik kendiliğinden sona erecektir. ETİK’in işbu maddede belirtilen üyelik süresinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

 

7.4 MÜŞTERİ’in mevzuat, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uymaması, MÜŞTERİ’nin faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da Uygulama’ya ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halleri de dahil olmak üzere herhangi bir nedenle ya da neden göstermeksizin ETİK, MÜŞTERİ’nin Uygulama’yı kullanımını ve/veya yararlanmasını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminatsız olarak feshedebilir.

7.5 Taraflar’dan birinin kendi isteği ile ya da isteği dışında aciz hali, iflas ve iflasın ertelenmesi hali, kayyum tayini ve konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması ya da faaliyetlerini bir daha faaliyete geçmemek üzere fiili olarak durdurması ya da faaliyet konusunu esaslı bir şekilde değiştirmesi, mal varlığının tümünü ya da önemli bir bölümünü elden çıkarması halinde, karşı Taraf Sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshedebilir.

7.6 Sözleşme’nin yukarıda belirtilen şekilde MÜŞTERİ’den kaynaklı feshi halinde MÜŞTERİ peşin ödenen tutarların iadesini talep edemeyecektir.

 

8. Muhtelif Hükümler

8.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ETİK işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

8.2 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

8.3 İşbu Sözleşme kapsamında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda HMK madde 193 uyarınca ETİK’in kayıtları (elektronik ortamda tutulan kayıtlar dahil) delil kabul edilecektir. 

8.4 ETİK, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Uygulama’nın MÜŞTERİ tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden MÜŞTERİ bizzat sorumlu olacaktır. MÜŞTERİ, Sözleşme’nin bir kopyasını saklama sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, ETİK’in bu kapsamda bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul eder.

8.5 Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.